Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018г. влезе в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание и когато е възможно – че се обработват с тяхно изрично съгласие.

В качеството си на администратор на лични данни и собственик на сайта www. 3littlewords.bg, "НЮ УЕЙВ 2" ООД, ЕИК 201357206, отговаря на всички изисквания на Регламент(ЕС) 2016/679, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

По-долу ще откриете нашата Политика за защита на данните.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за защита на данните, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме променената версия на Политика за защита на данните на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

 

 

КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Сайтът www.3littlewords.bg е собственост на "НЮ УЕЙВ 2" ООД, ЕИК 201357206, регистрирано в Търговския Регистър и Регистър на ЮЛНЦ към Агенция по Вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, бул.”КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ” No 95Б, ет.2, ап.23, представлявано от КОСАРА НИКОЛАЕВА ЧИГИРЕВА.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Администратор – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Субект на данни – всяко живо същество, което е обект на лични данни, съхранявани от организация.

Обработване – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Профилиране всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, предназначена за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, или за анализиране или прогнозиране на изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, местоположение, здраве, лични предпочитания, надеждност или поведение. Това определение е свързано с правото на субекта на данните да се противопостави на профилирането и правото да бъде информиран за наличието на профилиране, на мерките, основаващи се на профилирането, и на предвидените последици от профилирането върху лицето.

Нарушение на сигурността на лични даннинарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин. Администраторът има задължението да докладва на надзорния орган за нарушения на сигурността на личните данни и тогава, когато има вероятност нарушението да има неблагоприятни последици върху личните данни или неприкосновеността на личния живот на субекта на данните.

Съгласие на субекта на данните - означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му личните му данни да бъдат обработени.

 

ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ ОТ "НЮ УЕЙВ 2" ООД

Събираме само вашите лични данни, директно предоставени от Вас и задължително необходими за създаването и поддържането на потребителски профил, за извършването на поръчки и тяхната доставка.

Информацията, която получаваме от Вас е следната:

 • Когато си създавате профил в www.3littlewords.bg, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено, бащино и фамилно име;
 • Когато правите поръчка, вие предоставяте на съответният Продавач регистриран и продаващ на нашата платформа следната информация: собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.
 • Други данни - при влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, събира данни за използвания IP адрес.

Освен това можем да събираме и обработваме информация относно поведението ви при използването на нашия уебсайт, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил.

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

 

ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

 1. Предоставяне на услуги на www.3littlewords.bg във Ваша полза

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

 • създаване и управление на профил в платформата на www.3littlewords.bg;
 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на 3littlewords.bg

Обработването на Вашите данни за тези цели е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Вас и “Ню Уейв 2“ ООД, като представител и собственик на www.3littlewords.bg. За изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 1. Усъвършенстване на нашите услуги

За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност, като се грижим за това Вашите основни права да бъдат незасегнати.

 1. Маркетинг

За да бъдете осведомени за нашите предложения, можем да ви изпращаме  съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail), които съдържат обща и тематична информация, информация относно продукти, оферти, промоции и др. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач, за да създадем профил. Гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права, а решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви последици за Вас.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

 • промените настройките в клиентския профил;
 • използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като
 • се свържете с нас, използвайки данните ни за контакт.
 1. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на mishmashfest срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съхраняваме Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта www. 3littlewords.bg След изтичането на този срок, полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед легитимни интереси или поради друга причина, ще бъдте уведомени незабавно.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Ние или Продавачите, можем по собствена преценка да предаваме част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • партньори в пазарната платформа mishmashfest;
 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • доставчици на ИТ услуги;

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

 

ЗАЩИТА НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ

Ние и всеки Продавач регистриран и предлагащ стоките си на нашата платформа сме ангажирани да гарантираме сигурността на личните данни, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на всички стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

 

ПРАВА

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт.

Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

 

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ

Имате право да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас.

 

ПРАВО НА ДОСТЪП

Имате право да изискате и получите от "НЮ УЕЙВ 2" ООД, ЕИК 201357206 потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.


ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а                "НЮ УЕЙВ 2" ООД, ЕИК 201357206 има задължението да ги изтрие в предвидените срокове, когато е налице някое от предвидените в Регламента условия.

"НЮ УЕЙВ 2" ООД, ЕИК 201357206 не сме длъжни да изтриваме личните данни, ако ги съхраняваме и обработваме:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

"НЮ УЕЙВ 2" ООД, ЕИК 201357206 не изтриват данните, които имат законово задължение да съхраняват, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Имате право по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас и да поискате прехвърлянето им към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи риск за Вашите права и свободи, без ненужно забавяне ще бъдете уведомени за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

ПРАВА ПРИ ВЗЕМАНЕ НА АВТОМАТИЧНИ РЕШЕНИЯ

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

 • ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас
 • е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи;
 • се базира на Вашето изрично съгласие.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "НЮ УЕЙВ 2" ООД
 2. ЕИК 201357206
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, бул.”КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ” No 95Б, ет.2, ап.23
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, р-н Оборище, бул.”КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ” No 95Б, ет.2, ап.23
 5. Телефон: +359886010158
 6. E-mail:  chigireva@momichetata.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: bg