Общи условия за ползване на www.3littlewords.bg

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия на използване на www. 3littlewords.bg, които уреждат правилата за използването на Платформата за електронна търговия, включително сключването на договор за покупко-продажба.

 

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

2.1. Администратор на Платформата за електронна търговия  е “НЮ УЕЙВ 2” ООД – дружество регистрирано в Търговския Регистър и Регистър на ЮЛНЦ към Агенция по Вписванията, със седалище и адрес на управление:                        гр.София, р-н Оборище, бул.”Княз Александър Дондуков” No 95Б, ет.2, ап.23, представлявано от управителя Косара Николаева Чигирева, с ЕИК 201357206.                 

2.2. Можете да се свържете с “НЮ УЕЙВ 2” ООД на адрес гр.София, р-н Оборище, бул.”Княз Александър Дондуков” No 95Б, ет.2, ап.23, на телефон +359886010158или на и-мейл адрес: kossara.chigireva@momichetata.com

 

 1. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

3.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

 

тел.: (02) 940 20 46

 

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

3.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3, 4 и 5

тел.: 0700 111 22

Уеб сайт:  www.kzp.bg

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧИТЕ

Всички данни за физическото, юридическото лице или друго правно образувание, което е производител/доставчик на Продуктите, продавани Платформата за електронна търговия с интернет адрес www. 3littlewords.bg, могат да бъдат открити в профила на всеки един отделен Продавач.

 1. 5. ДЕФИНИЦИИ

5.1. Общи условия/ОБЩИ УСЛОВИЯ – Общи условия за използване на уебсайта  

www. 3littlewords.bg

5.2. Платформата за електронна търговия Сайта на www.3littlewords.bg               е платформа за електронна търговия, която представя възможността на различни Продавачи, да регистрират индивидуални акаунти/магазини, базирани в тази платформа. Продавачите не са свързани помежду си и могат предлагат стоките си при различни условия, като могат да доставят стоките в различни срокове и на различни цени.

5.3. Администратор – търговско дружество “НЮ УЕЙВ 2” ООД ЕИК 201357206, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата за електронна търговия.

5.4. Купувач – всяко дееспособно, физическо лице над 18 г., или юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуниационните средства, предоставени от НЮ УЕЙВ 2” ООД (по електронен път, телефона и т.н.), което е заявило създаването и използването на потребителски Акаунт и е направило Поръчка за покупката на Продуктите,  представени и продавани от Продавача чрез Платформата за електронна търговия www.3littlewords.bg.

5.5. Продавач – търговско дружество “НЮ УЕЙВ 2” ООД ЕИК 201357206, което е производител/доставчик на Продуктите, като неговата цел е да представи Продуктите чрез сайта за електронна търговия с интернет адрес www.3littlewords.bg, за директна продажба на различни Купувачи.

5.6. Потребител – всяко физическо лице над 16 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата за електронна търговия и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата за електронна търговия.

5.7. Акаунт – раздел от Платформата за електронна търговия, достъпен чрез въвеждане на имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купавача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата за електронна търговия (Поръчки и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

5.8. Желани продукти – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Продукти, които желае да следи във връзка с евентуални покупки.

5.9. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;

5.10. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Платформата за електронна търговия, намерението си за купуване на предлаганите от него чрез Платформата за електронна търговия, Продукти.

5.11. Продукти – това са продуктите предлагани и продавани от Продавача чрез платформата за електронна търговия на "НЮ УЕЙВ 2” ООД - www.3littlewords.bg.

5.12. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата за електронна търговия, търговските марки "НЮ УЕЙВ 2” ООД и/или търговските марки на/предлагани от Продавача или определени Продукти, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

5.13. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Продукти през Платформата за електронна търговия, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата за електронна търговия.

5.14. Съдържание:

 • цялата информация на Платформата за електронна търговия, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на "НЮ УЕЙВ 2” ООД и/или Продавача на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана с Продуктите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Купувачите и свързана с Продуктите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
 • данни относно Продавача.

5.15. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, както и други търговски съобщения.

5.16. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

5.17. Лични данни - всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез нея (име, ЕГН, данни за местонахождение, онлайн идентификатор) или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице (пол, раса, етнически произход, политически убеждения, членство в синдикални организации, сексуална ориентация и др.).

5.18. Случайно събитие - е непредвидимо към момента на сключването на Договора непреодолимо и непредотвратимо обстоятелство от извънреден характер, чието настъпване прави изпълнението обективно невъзможно.

5.19. Непреодолима сила - е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, т.е. обстоятелство от извънреден характер, което длъжникът при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати

 1. 6. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

6.1. www.3littlewords.bg е платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес: www.3littlewords.bg, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Продавача стоки, включително за следното:

 • Да извършват регистрация и създаване на потребителски профил за

преглеждане на електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и

изпълнението на договори, чрез интерфейса на страницата на платформата за електронна търговия, достъпна в интернет;

 • Да сключват договори за покупка-продажба и доставка на стоки,

предлагани от Продавача в платформата www.3littlewords.bg

 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори

чрез платформата www.3littlewords.bg, съгласно поддържаните от нея начини на плащане;

 • Да получават информация за нови стоки и промоции предлагани на

платформата за електронна търговия;

 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за

доставка;

 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона;
 • Да упражнят правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита

на потребителите;

6.2. Потребителите сключват с Продавача договори за покупко-продажба на стоките, чрез интерфейса на Платформата за електронна търговия достъпен на интернет адрес www.3littlewords.bg. "

 6.3. Продавача на стоки в платформата www.3littlewords.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското и търговското право критерии и условия.

6.4. Купувачите заплащат на Продавача възнаграждение за закупените стоки съгласно условията, определени в платформата за електронна търговия и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Продавача в платформата.

6.5. Купувачът/Потребителят и Продавача в платформата www.3littlewords.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път чрез интерфейса на платформата за електронна търговия и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

6.6. Приема се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителя е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящите общи условия обвързват всички Купувачи и Продавача в Платформата за електронна търговия - www.3littlewords.bg

7.2. Всяко използване на Платформата за електронна търговия означава, че Вие сте (а) сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

7.3. "НЮ УЕЙВ 2” ООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата за електронна търговия периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Документът може да се противопостави на Потребителите и Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата за електронна търговия. В случай на такава промяна ще публикуваме на Платформата за електронна търговия изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

7.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата за електронна търговия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

7.5. "НЮ УЕЙВ 2” ООД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата за електронна търговия. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, "НЮ УЕЙВ 2” ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават до известна степен от изображенията.

7.6. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата за електронна търговия.

7.7. Платформата за електронна търговия може да съдържа линкове към други сайтове. "НЮ УЕЙВ 2” ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

 1. 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

8.1. Потребителят има право:

8.1.1. да регистрира един потребителски акаунт/магазин и да използва законосъобразно услугите в Платформата за електронна търговия в съответствие с настоящите Общи Условия.

8.1.2. да прекрати по всяко време използването на Платформата за електронна търговия и да поиска от Администратора заличаване (изтриване) на своя профил.

8.2. Потребителят се задължава:

8.2.1. да осъществява достъп до Платформата за електронна търговия чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната и функционалност и да я използва законосъобразно, съгласно предназначението и и в съответствие с настоящите Общи Условия. 

8.2.2. да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Платформата, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Платформата.

8.2.3. Да не публикува, изпраща по имейл, или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което:

 1. е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено или клеветническо;
 2. е от политическо естество;
 3. е от порнографско естество, включително съдържащо голота или сексуално съдържание;
 4. е расистко или дискриминационноспрямо за която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;
 5. съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на трето лице без неговото разрешение;
 6. е невярно или подвеждащо;
 7. съдържа линкове към конкурентни на Платформата уебсайтове; 
 8. рекламира продажбата на незаконни стоки; 
 9. нарушава всякакво приложимо национално, европейско или международно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;
 10. съдържа вируси, троянски коне, червеи или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;
 11. нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения
 12. съдържа подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.

В допълнение Потребителят се задължава да не:

 1. упражнява тормоз върху други потребители;
 2. събира лични данни относно други потребители;
 3. използва самоличността на други лица;
 4. публикува съдържание, което е нерелевантно към категорията;
 5. използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в Платформата услуги и съдържание;
 6. прави опити за неоторизиран достъп до Платформата, сървъра, на който Платформата се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Платформата.

8.2.4. да пази в тайна имейл адреса и парола за достъп в Платформата за електронна търговия, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за  използване от други лица.

8.2.5. Да не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

8.2.6. Да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на Услугите на Администратора.

 

 

 

 1. 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

9.1. Администраторът има право:

9.1.1. да блокира достъпа на Потребител до профила му, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите Общи Условия или приложимото действащо законодателство; (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни; (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи; 9.1.2. да разреши или да откаже създаването на нов Профил от Потребител, чийто профил е блокиран, ограничен или заличен от Администратора.

9.1.3. Да прави промени в Уебсайта и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения.

9.1.4. Администраторът не носи отговорност извън установения в закона минимум за:

(1) Действия на потребители, които представляват нарушение на настоящите Общи Условия и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Платформата.

(2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от Продавачите, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от Продавачите и Купувачите.

(3) Каквито и да е публикации в Платформата за електронна търговия или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в Платформата за електронна търговия.

9.1.5. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Съответствието на обявите и съдържанието на сайта с очакванията на потребителите, както и за удовлетворението на Потребителя от избраните от него стоки или услуги. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или на Платформата по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Платформата. Във всички останали случаи, ако Потребителят продължи да използва Платформата за електронна търговия, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от Потребителя във връзка с използването на Уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

 

 1. 10. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

10.1. Купувачът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата за електронна търговия, като направи Поръчка по електронен път, която съответно се регистрира от самия него.

10.2. Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Купувача чрез имейл изпратен от Платформата за електронна търговия. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

10.3. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и на платформата на уведомление за потвърждаване на Поръчката.

10.4. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

 

 1. 11. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Страни по договора са Продавача и Купувача съгласно данните предоставени при регистрация и съдържащи се в потребителския профил за регистрирани потребители. В случай, че Купувача закупува продукти/стоки без надлежно регистриран акаунт, то той следва да попълни всички изисукуеми данни при извършване на поръчката с цел сключване на договор.

11.2. Всички цени на стоките са с включен ДДС, данъци и такси. Цените на стоките не включват доставка. Доставката се заплаща допълнително и е изрично

11.3. Правата на Купувача във връзка с доставените стоки се упражняват по отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителя има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки.

11.4. Купувачът може да прави Поръчки на Платформата за електронна търговия чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата за електронна търговия, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

11.5. Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

11.6. След натискане на бутона „Поръчай“ Купувачът се съгласява да закупи стоките намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Купувачът получава потвърждение на поръчката, и с получаването на това потвърждение се счита, че договора за покупко-продажба е сключен.

11.7. Купувачът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на “НЮ УЕЙВ 2” ООД в качеството си на Продавач във връзка с направената поръчка. Данните трябва да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Купувачът дава разрешение на Продавача, от когото закупува стоката да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който Продавача ще изпълни поръчката.

11.8. С изпращането на поръчката Купувачът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

11.9. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Купувача Поръчка, за което следва да уведоми Купувача. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Купувача на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;
 • предоставените от Купувача данни в Платформата за електронна търговия са непълни и/или грешни;
 • Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Купувача Продукт.

11.10. Продавача има правото сам да определя за чия сметка ще бъдат всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Продавача в случай, че Купувача се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ. Този срок започва да тече от датата на получаването на закупения Продукт от Купувача или трето лица, различно от Купувача, но приемащо доставката от негово име и за негова сметка. Купувачът следва да върне Стоката на адрес посочен от Продавача, като междувременно уведоми Продавача за това чрез електронната форма за комуникация предвидена на Платформата за електронна търговия.

11.11. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на                              14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Купувача;

11.12. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Продукти или до получаването на доказателство, че са били изпратени.

11.13. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани на Платформата за електронна търговия на “НЮ УЕЙВ 2” ООД, при положение, че стоките не са използвани, не са с нарушен търговски вид и/или повреди нанесени от Купувача.

11.14. Със създаването на Акаунт Купувачът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Желани продукти“, в която може да създава Списъци.

 

 1. 12. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

12.1. Достъпът до Платформата за електронна търговия с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител отговарящ на условията на гл.5 и на българското законодателство.

12.2. “НЮ УЕЙВ 2” ООД си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на “НЮ УЕЙВ 2” ООД  и/или Продавача по какъвто и да е начин. “НЮ УЕЙВ 2” ООД  не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Купувачът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение.

12.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез формата за контакт на Платформата за електронна търговия.

12.4. “НЮ УЕЙВ 2” ООД може да публикува рекламна или промоционална информация на Платформата за електронна търговия.

12.5. Всички цени на Стоките на Платформата за електронна търговия са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

12.6. При извършване на онлайн плащания, “НЮ УЕЙВ 2” ООД не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача и начислени от неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Купувача в случаите, в които валутата е различна от BGN. Банките в България, съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции биха могли да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, които Продавачът прави към Купувача, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова “НЮ УЕЙВ 2” ООД препоръчва на Купувачите на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

12.7. Всички изображения, поместени на Платформата за електронна търговия имат единствено за цел да създадат представа за типа на предлагания Продукт,            а не да го представят абсолютно точно. Съответно, тъй като някои от продуктите са предмет на ръчна изработка, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Платформата за електронна търговия да не отговарят изцяло на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

 

 1. 13. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата за електронна търговия без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

 1. 14. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

14.1.Логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата за електронна търговия, са изключителна собственост на                     “НЮ УЕЙВ 2” ООД.

14.2. “НЮ УЕЙВ 2” ООД  има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата за електронна търговия, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

14.3. Използването на Платформата за електронна търговия няма да се счита като разрешение от страна на “НЮ УЕЙВ 2” ООД, Купувачът/Потребителят да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата за електронна търговия или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата за електронна търговия съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на “НЮ УЕЙВ 2” ООД  върху Съдържанието. Купувачът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на “НЮ УЕЙВ 2” ООД .

14.4. Купувачът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

14.5. Купувачът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на “НЮ УЕЙВ 2” ООД  за това и само до частта от Съдържанието на Платформата, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящите Общи Условия и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на “НЮ УЕЙВ 2” ООД, който има право да потърси отговорността на Купувача за това.

14.6. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от “НЮ УЕЙВ 2” ООД.

 

 1. 15. СТОКИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

15.1. Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при всички други случаи, предвидени със закон.

 

 1. 16. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

16.1. Купувачът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на “НЮ УЕЙВ 2” ООД и Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Купувача/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Купувачи/Потребители по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и купувачското/потребителското поведение.

16.2. Купувачът/Потребителят се съгласява да предостави на “НЮ УЕЙВ 2” ООД  неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата за електронна търговия, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата за електронна търговия. “НЮ УЕЙВ 2” ООД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. “НЮ УЕЙВ 2” ООД  няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

16.3. С предоставянето на свои данни на “НЮ УЕЙВ 2” ООД  (включително и-мейл) Купувачът/Потребителят дава изричното си съгласие с него да се свързват              “НЮ УЕЙВ 2” ООД, Продавачът и/или трети лица, партньори на “НЮ УЕЙВ 2” ООД и Продавача, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции, както и други дружества, с които            “НЮ УЕЙВ 2” ООД  може да разработи общи програми за офертиране на Стоките.

16.4. С предоставянето на свои лични данни на “НЮ УЕЙВ 2” ООД  Купувачът/Потребителят дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на “НЮ УЕЙВ 2” ООД, регистрирано в – дружество регистрирано в Търговския Регистър и Регистър на ЮЛНЦ към Агенция по Вписванията, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Оборище, бул.”Княз Александър Дондуков” No 95Б, ет.2, ап.23, представлявано от управителя Косара Николаева Чигирева, с ЕИК 201357206 и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1., гл.22 и в Политиката за защита на личните данни.

 

 1. 17. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

17.1. Цените на Стоките, обявени в Платформата за електронна търговия, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

17.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени от всеки Продавач във всяка Поръчка.

17.3. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

17.4. Продавачът ще издаде на Купувача фактура, генерирана автоматично от системата на Платформата за електронна търговия, за поръчаните Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Купувача.

17.5. Продавачът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Купувачът си е купил Продукт, предлаган на Платформата за електронна търговия.

 

 

 

 

 

 1. 18. ДОСТАВКА НА СТОКИ

18.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.

18.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи.

18.3. Условията на доставката за продуктите, предлагани от различните Продавачи са различни и се намират страницата на всеки един Продавач.                          С извършването на поръчката, Купувачът приема тези условия и възможността всеки Продавач да извършва отделни доставки на различна стойност на продукти закупени с една поръчка но от различни Продавачи.

 

 1. 19. ГАРАНЦИИ

19.1.Продавачът предлага всички Стоки на Платформата за електронна търговия с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

19.2. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока, Купувачите следва да се свържат с конкретният Продавач, от когото са я закупили на посочените от него данни за контакт. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

 

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 


 До ………………………

/името на продавача/


 ……………………………………

/адрес, ЕИК/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:


 …………………………………………………. /описание на продукта/


 

Стоката е поръчана на ………………….

 

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

 


 гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/


 

 

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на потребителя

 

 1. 20. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача и след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 1. 21. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 1. 22. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

В качеството си на администратор на лични данни и собственик на сайта www.3littlewords.bg, "НЮ УЕЙВ 2" ООД, ЕИК 201357206, отговаря на всички изисквания на Регламент(ЕС) 2016/679, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

 1. 23. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

За да получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате нашата Платформа за електронна търговия: www.3littlewords.bg, информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies). Това ни помага да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате нашия сайт. Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите. 

Тази Политика за бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

 1. 24. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

24.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Това е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

24.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

 1. 25. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на Българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между “НЮ УЕЙВ 2” ООД, Продавачи и Kлиенти ще се разрешват по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния Български съд, без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

 1. 26. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

26.1. По всички нерегламентирани в настоящите Общи условия въпроси се прилагат действащите законови разпоредби на българското законодателство,             в това число Гражданският процесуален кодекс, Законът за електронната търговия, Законът за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Законът за защита на потребителите, Законът на задълженията и договорите, Търговският закон, Законът за пощенските услуги, Законът за авторското право и сродните му права, Законът за марките и георгафските означения, Законът за промишления дизайн, както и други приложими действащи законови разпоредби, включително такива в областта на защита на личните данни.

26.2. Изборът на българското законодателство за уреждане на отношенията между страните по настоящите Общи условия не лишава Потребителя от защитата, призната му въз основа на разпоредбите, които не могат да бъдат изключени при сключване на Договор между Продавача и Купувача, по силата на закона, който съгласно съответните регулации, би се прилагал при липсата на избор на приложимо право.

26.3. Разпоредбите  на настоящите Общи условия нямат за цел да ограничат или изключат каквито и да било права на Потребителите, признати им по силата на императивните правила на закона. Клаузите на Договори, които са в ущърб на Потребителя, спрямо разпоредбите на Закона за защита на потребителите, се считат за нищожни, като на тяхно място се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

26.4. При евентуални непреднамерени несъответствия между клаузите на настоящите Общи условия и горепосочените разпоредби, върховенство имат тези законови разпоредби и Продавачът ги прилага.

26.5. За всеки Потребител/Купувач/Продавач на Платформата за електронна търговия, съдържанието на Общите условия е достъпно на адрес                                   www.3littlewords.bg, откъдето могат по всяко време да го прочетат, а също и да го разпечатат.         

 

 

 

 

 

Последна редакция 14.02.20